Per un món millor

Per un món millor

Coneix les deduccions fiscals per donatius a ONG - Any 2016

17 d'abril de 2016

Existeixen deduccions per donatius a ONG, tant en l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) com en l'Impost de Societats (IS). Per a això, el donant (particular o institució) ha de comptar amb el certificat fiscal de l'ONG. L'import de la deducció varia segons el règim fiscal al que estigui subjecta l'organització amb la qual hagis col·laborat.

A més, has de tenir en compte si la teva comunitat autònoma està subjecta a un règim foral particular o si compta amb deduccions addicionals. Si l'activitat en la qual has col·laborat ha estat classificada com a activitat prioritària de mecenatge per la Llei 49/2002, pots tenir dret a un major percentatge de deducció.

Deduccions en l'IRPF:

  • Fundacions i associacions subjectes a la llei 49/2002 (entitats qualificades per la llei en el seu article 16 i disposicions 5ª, 6ª, 7ª, 9ª i 10ª i els consorcis al fet que es refereix el seu article 27.2 segon): deducció del 75% per als primers 150 euros donats. A partir d'aquest import, les donacions seran deduïbles al 30% o al 35% si es tracta de donacions periòdiques realitzades durant almenys tres anys a la mateixa entitat per un import igual o superior. La deducció té un límit del 10% de la base liquidable de l'impost.
  • Fundacions i associacions declarades d'Utilitat Pública no subjectes a la llei 49/2002 (art. 69.3 RD Legislatiu 3/2004 del text refós de la Llei de l'IRPF): deducció del 10% de l'import de la donació amb un límit del 10% de la base liquidable, en el cas de fundacions.
  • Associacions no declarades d'Utilitat Pública: no existeixen deduccions pels donatius a aquestes entitats.

Deduccions en l'Impost de Societats:

Les donacions a ONG no són despesa deduïble en l'Impost de societats. No obstant això, poden donar lloc a deduccions fiscals en quota en la mesura en què l'entitat receptora de la donació (fundació o associació d'utilitat pública) pugui i hagi optat pel règim fiscal especial de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

El percentatge de deducció en quota en l'Impost de societats és del 35% (amb el límit del 10% de la base imposable). Aquesta deducció s'incrementa al 40% per a les donacions realitzades a una mateixa entitat pel mateix o superior import durant almenys tres anys. Les quantitats no deduïdes es poden aplicar en els períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

Temes impostosdeduccionsdonacionsongIRFP

Carregant...
x
X